ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22/11/2018

   

 

Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία σας ενημερώνει ότι το Δ.Σ. της εταιρείας μας στην συνεδρίασή του την 14/11/2018, αποφάσισε την διάθεση διαφημιστικού χώρου προς εκμίσθωση, στις δύο φωτιζόμενες επιφάνειες του σαλονιού του πλοίου μας σε ετήσια βάση, στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες του νησιού μας.

 

Η τιμή εκκίνησης για την κάθε μια εκ των δύο φωτιζόμενων επιφανειών ορίστηκε στα €1.000 πλέον ΦΠΑ ανά έτος. Τα έξοδα δημιουργικού και κατασκευής βαραίνουν τον ανάδοχο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα αποσφραγιστεί ενώπιων των μελών του Δ.Σ. και θα προκύψει ο πλειοδότης.

 

Οι εν λόγω προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρέπει να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της εταιρείας μας, μέχρι την 17η  Δεκεμβρίου 2018.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική διευκρίνιση και πληροφορία.

 

Με τιμή

Για τη ΣΝΕ

 

 

Σταμάτης Φτούλης

Γεν. Δ/ντής