Απλή Μετάβαση
Με Επιστροφή
Πολλαπλές διαδρομές
calendar
Αναχώρηση
calendar
Αναχώρηση
calendar
Επιστροφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ

29/04/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ

“ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με 543/27-04-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της Ναυτικής Εταιρείας (ΣΝΕ-ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στη Σκύρο, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Σκύρου, στις  30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, ημέρα Κυριακή  και ώρα 12:00 π.μ. (εγγραφές από 09:00 έως 12:00, ημέρα Κυριακή 30 Ιουνίου 2024 στα γραφεία της Σ.Ν.Ε.) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης από

01/01/2023 έως 31/12/2023.

  • Απαλλαγή Δ.Σ. και ορκωτού λογιστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.
  • Εκλογή ορκωτού λογιστή για τη νέα διαχειριστική χρήση από 01/01/2024 έως 31/12/2024.
  • Απόφαση περί διαχείρισης διαθεσίμων

Δικαίωμα για την συμμετοχή στη Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος, αφού καταθέσει τις μετοχές του πριν από την Συνέλευση σε οποιαδήποτε Τράπεζα, και παρουσιάσει σχετική απόδειξη, ή αν φέρει μαζί του τις μετοχές στη Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας. Σε περίπτωση νέου μετόχου που δεν έχει παραλάβει τις μετοχές του, το παραπάνω δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί κατόπιν κατάθεσης της βεβαίωσης που θα παραλάβει από την εταιρεία αναφορικά με τον αριθμό των μετοχών που του ανήκουν.

Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι που θα απουσιάζουν από την Γενική Συνέλευση, αλλά θα εκπροσωπούνται σε αυτή , να αποδεικνύουν την εκπροσώπησή τους νομίμως με εξουσιοδότηση, στην οποία να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να εκπροσωπεί μέχρι (5) πέντε μετόχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι την 20 Ιουλίου 2024, ημέρα Σάββατο  την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς άλλη ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

 

 

 

 

                              

 

Αναζήτηση

ΚΑΝΕ ΚΡΑΤΗΣΗ