Όροι & Κανόνες συμμετοχής «Skyros Shipping Co»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία Skyros Shipping Co (εφεξής η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην διεύθυνση «ΣΚΥΡΟΣ 0, ΣΚΥΡΟΣ 34007, Ελλάδα», με Α.Φ.Μ. EL094010484, ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ σε συνεργασία με την FLIPNEWMEDIA ΙΚΕ που δραστηριοποιείται στο διαφημιστικό κλάδο και εδρεύει στην οδό Αναπαύσεως 51-53, Τ.Κ. 15235, Βριλήσσια, με Α.Φ.Μ. 801021241 ΔΟΥ: Χολαργού, (εφεξής καλούμενη «FLIPNEWMEDIA») διοργανώνουν Διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας https://www.instagram.com/skyrosshippingco/.

2. Διάρκεια Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023 & ώρα 11:00 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 & ώρα 15:00 (εφεξής «Διάρκεια του Διαγωνισμού»).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών εταιρειών καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δεύτερο βαθμό. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Για να συμμετέχετε στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσετε στο Instagram την εταιρία Skyros Shipping Co και να κάνετε mention στα σχόλια 2 φίλους σας.

Με την συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ο συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

• Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και στις οποίες οι διαγωνιζόμενοι έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω και έχουν αποδεχθεί τους όρους του διαγωνισμού.
• Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στις Διοργανώτριες Εταιρείες να ακυρώσει την συμμετοχή τους στην Κλήρωση. Κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητώς ότι τα δηλωθέντα προσωπικά στοιχεία ανήκουν στον ίδιο και δεν προσβάλλει προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.
• Κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητώς ότι τα οικειοθελώς δηλούμενα προσωπικά στοιχεία ανήκουν στον ίδιο αποκλειστικά και δια της χρήσεως τους για τις ανάγκες της Προωθητικής ενέργειας από τις Διοργανώτριες Εταιρίες δεν προσβάλλονται προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας του ιδίου ή/και οποιουδήποτε τρίτου.

5. Δώρα

Η κλήρωση θα αναδείξει έξι νικητές. Στον κάθε νικητή θα παραχωρηθούν:

  • 1 ΔΙΠΛΟ ακτοπλοϊκό εισιτήριο με επιστροφή (Κύμη –  Σκύρο), συμπεριλαμβανομένου οχήματος, από την εταιρία λαϊκής βάσης «ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»!
  • 2 ΔΩΡΕΑΝ διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα της Σκύρου
  • 1 ΔΩΡΕΑΝ γεύμα για δύο άτομα σε εστιατόριο με τοπικές γεύσεις.

*Δυνατότητα εξαργύρωσης πακέτου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2023.

6. Τρόπος ανάδειξης νικητών Διαγωνισμού

• Οι νικητές των δώρων θα αναδειχθούν με ηλεκτρονική κλήρωση που θα διεξαχθεί στα γραφεία της FLIPNEWMEDIA την Τετάρτη 30/8/23. Η επιλογή των νικητών θα γίνει με τυχαίο τρόπο την Τετάρτη 30/8/23 στις 15:00 σε LIVE μετάδοση που θα μεταδοθεί από το προφίλ @skyrosshippingco

• Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω προσωπικού μηνύματος στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στην πλατφόρμα του Instagram. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη για την αναπαραγωγή και την περαιτέρω διάδοση των στοιχείων των νικητών από τρίτα πρόσωπα – χρήστες του Διαδικτύου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο.
• Για την παράδοση των δώρων που θα κερδίσει ο νικητής, θα έρθει σε επικοινωνία μαζί τους το αρμόδιο τμήμα της Διοργανώτριας. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα, δεν αλλάζει σύμφωνα με τις επιθυμίες των νικητών και δεν μεταβιβάζεται.
• Οι Διοργανώτριες Εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν εντοπισθεί παρά τις εύλογες προσπάθειες των Διοργανωτριών Εταιρειών εντός 10 εργάσιμων ημερών, ή εάν ακυρωθεί η συμμετοχή του, οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τον κηρύξουν έκπτωτο και να διαθέσουν το δώρο σε αναπληρωματικό νικητή.

7. Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες εταιρίες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες θεωρούν ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των προσωπικών στοιχείων που δηλώνει. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη τους, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και ούτω καθεξής.

8. Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

• Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά τη λήξη αυτού, η εταιρία Skyros Shipping ως Υπεύθυνος επεξεργασίας και η FLIPNEWMEDIA ως Εκτελών την επεξεργασία θα συλλέξουν και θα επεξεργαστούν τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σε συμμόρφωση με το νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως εκάστοτε ισχύει και το νόμο 4624/2019 (εφεξής «Νόμος»), με σκοπό την προσήκουσα διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση του δώρου σε αυτούς.
• Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του στις Διοργανώτριες Εταιρείες να τηρούν σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζονται, κατά την κρίση τους και το Νόμο, τα προσωπικά του στοιχεία αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της προσήκουσας διεξαγωγής του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση του δώρου σε αυτούς.
• Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και το δικαίωμα να ενημερωθεί σχετικά με τις πληροφορίες που τηρούνται από τις Διοργανώτριες Εταιρείες για αυτόν/ή και να λάβει αντίγραφο αυτών, το δικαίωμα να διορθώσει ή/και να διαγράψει κάποια ή όλα τα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και να προβάλει αντιρρήσεις για την περαιτέρω επεξεργασία τους. Επίσης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει να περιοριστούν οι πληροφορίες που έχουν οι Διοργανώτριες Εταιρείες για αυτόν/ή ή/και οι σκοποί της επεξεργασίας τους. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με την Skyros Shipping Co ταχυδρομικώς στη διεύθυνση «ΣΚΥΡΟΣ 0, ΣΚΥΡΟΣ 34007, Ελλάδα», ή τηλεφωνικώς στο +30 22220 91789 ή μέσω e-mail στο sne@otenet.gr.

• Οι Διοργανώτριες Εταιρείες έχουν το δικαίωμα να διαβιβάζουν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και σε συνεργαζόμενες εταιρείες σε συνεργασία με τις οποίες εξασφαλίζεται η προσήκουσα διεξαγωγή του Διαγωνισμού, για λόγους λειτουργικής εξυπηρέτησης του Διαγωνισμού ή για στατιστικούς λόγους. Οι διαβιβάσεις αυτές πραγματοποιούνται πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
• Οι Διοργανώτριες Εταιρίες εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες, ώστε να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων καθ’ όσο χρόνο τα διατηρούν.
Έτσι, για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι Διοργανώτριες Εταιρίες κατέχουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα των συμμετεχόντων, έχουν ενσωματώσει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε αυτά να προστατεύονται από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή αλλοίωση και καταστροφή. Ειδικότερα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

1. Γίνεται κρυπτογράφηση και ανωνυμοποίηση των δεδομένων.
2. Η εφαρμογή διαθέτει λειτουργία ασφαλούς περιήγησης.
3. Η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων ελέγχεται με φυσικά και ηλεκτρονικά μέτρα ασφαλείας.
4. Όλες οι ανωτέρω ενέργειες γίνονται από συγκεκριμένους εξουσιοδοτημένους ειδικά υπαλλήλους των Διοργανωτριών Εταιριών, οι οποίοι συμβατικά δεσμεύονται να τηρούν τις υποχρεώσεις που ο νόμος ορίζει σχετικά με την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων. Κατά τον τρόπο αυτόν, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό έχουν μόνο άτομα τα οποία είναι κατάλληλα ενημερωμένα ώστε να διασφαλίσουν το απόρρητο της συλλογής και επεξεργασίας τους, αλλά και συμβατικά υπέχουν αστικές και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβάσεως.

9. Ευθύνη Διοργανωτριών Εταιρειών

Μετά την παραλαβή του δώρου ο νικητής ουδεμία άλλη αξίωση ή εν γένει απαίτηση θα διατηρεί κατά των Διοργανωτριών Εταιρειών. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν υπέχουν καμία ευθύνη προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για τυχόν ελάττωμα του δώρου ή για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα του Διαγωνισμού. Αξίωση αποζημίωσης για τους ως άνω λόγους αποκλείεται ρητά.

10. Ευθύνη Συμμετεχόντων

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και σε περίπτωση που προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που περιέχει δόλο, όσον αφορά στη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, αποβάλλεται άμεσα από αυτόν από τις Διοργανώτριες Εταιρείες, οι οποίες δικαιούνται να προβούν σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια εναντίον του. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώνουν συμμετοχές ενδιαφερόμενων στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που ο συμμετέχων προσβάλλει την εικόνα ή/και τη φήμη των Διοργανωτριών Εταιρειών, ή/και τα ήθη γενικότερα κ.λ.π.

11. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών Εταιρειών. H δε αποδοχή των παρόντων όρων συνεπάγεται την παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.

12. Λοιποί Όροι

• Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα (α) να αναστείλουν προσωρινά ή να ματαιώσουν το Διαγωνισμό, σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου τους, που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής του και (β) να τροποποιήσουν χωρίς ειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, τηρώντας όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Η αναστολή/ματαίωση του Διαγωνισμού και/ή κάθε τροποποίηση των όρων του Διαγωνισμού θα ανακοινώνονται εγγράφως και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα sne.gr. Στην περίπτωση αυτή οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν θα υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση οιουδήποτε προσώπου και σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν αναστολή, διακοπή, ή δυσλειτουργία του Διαγωνισμού.

• Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής και των τυχόν πρόσθετων προϋποθέσεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των Διοργανωτριών Εταιρειών.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό που ενδέχεται να προκύψει, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

 

 

Αναζήτηση

ΚΑΝΕ ΚΡΑΤΗΣΗ